Lễ Vọng Giáng Sinh, Thứ Sáu, 12/24/21, 9PM
Canh Thức Giáng Sinh (8:40PM)

1) Hãy Dọn Đường Chúa(ca đoàn hát Điệp Khúc)    

Ca đoàn pdf,

2) Hãy Vùng Đứng(ca đoàn hát Điệp Khúc)    

Ca đoàn pdf,

3) Mong Chờ Giêsu    

Ca đoàn pdf, 

Thánh Lễ
NL: Chúa Giáng Trần 2 
Ca đoàn pdf, Violin1, Violin2

PC: x,  TS: 6061

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

Đáp Ca Lễ Vọng Giáng Sinh

DL: Lễ Dâng Giáng Sinh    

Ca đoàn pdf,Violin1, Violin2,

PC: x , TS: 2104

          HL: Đêm Thánh Vô Cùng            
Ca đoàn pdf, Violin1, Violin2
PC: 1148 ,  TS: 6053

KL: Hang Bêlem           

Ca đoàn pdf, Violin1, Violin2

PC: 1150,  TS: 6054