top of page

Lễ Hôn Phối

Nguyễn Ngọc Hồng Ân
Nguyễn Hoàng Thông

Thánh Lễ Hôn Phối sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ trưa thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023 tại Nhà Thờ Saint Veronica, 3460 Centreville Road, Chantily, VA 20151

Bài Hát Lễ Hôn Phối 

NL: Hôm Nay Hân Hoan

(Ca Trưởng: Văn Duy Tùng)

 Ca đoàn pdf    

Thánh Vịnh 127: Phúc Cho Những Ai

(Hồng Ân solo)

DL: Lời Nguyện Cầu Ngày Cưới

          (Ca Trưởng: Trương Đức Độ)            

Ca đoàn pdf      Violin 1&2 pdf 


HL: Hoà Khúc Yêu Thương

(Ca Trưởng: Văn Duy Tùng)   

Ca đoàn pdf

HL: You Raise Me Up 

(Anh Duy solo)

 Ca đoàn pdf

Dâng Hoa Đức Mẹ: Ave Maria (Chị Cẩm Thanh solo)

Ca đoàn pdf

KL:  Diễm Tình Ca 3

           (Ca Trưởng: Trương Đức Độ)        

     Ca đoàn pdf      Violin 1&2 pdf 

bottom of page