top of page
funeral-candles-burning.jpg
Lễ An Táng
NL: Đi Về Nhà Chúa
Ca đoàn pdf,

PC: x,  TS: 1080

Bộ Lễ Cầu Hồn & Đáp Ca

DL: Của Lễ CậyTrông

Ca đoàn pdf,

PC: 1483, TS: Bài mới

HL: Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
Ca đoàn pdf,
PC: 1510,  TS: Bài mới

KL: Xin Dắt Đưa Con Về        

Ca đoàn pdf,

PC: x,  TS: Bài mới

bottom of page