Lễ  Phục Sinh
NL: Hoan Ca Phục Sinh 
Ca đoàn pdf, 

PC: x,  TS: 8080

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca CN Phục Sinh

Ca Tiếp Liên (solo)

 

DL: Của Lễ Mới

Ca đoàn pdf,

PC: x , TS: 8067

          HL: Chúa Sống Lại Rồi (solo)          
Ca đoàn pdf,
PC: 1341,  TS: 7032
         HL: Chúa Đã Sống Lại (Cát Minh)           
Ca đoàn pdf,
PC: x,  TS: 8050

KL:   Chúa Phục Sinh        

Ca đoàn pdf, 

PC: 1337  TS: 7006