Lễ  Phục Sinh
NL: 
Ca đoàn pdf, Violin1, Violin2

PC: ,  TS: 

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

Đáp Ca 

 

DL: 

Ca đoàn pdf, Violin1, Violin2

PC:  , TS: 

HL:             
Ca đoàn pdf, Violin1, Violin2
PC:  ,  TS: 

KL:           

Ca đoàn pdf, Violin1, Violin2

PC: ,  TS: