Photo Gallery - Hình Ảnh

Sinh Hoạt Ca Đoàn

TiecGS2019
TiecGS2019(37)
TiecGS2019(36)
TiecGS2019(35)
TiecGS2019(10)
TiecGS2019(34)
TiecGS2019(33)
TiecGS2019(32)
TiecGS2019(30)
TiecGS2019(31
TiecGS2019(29)
TiecGS2019(28)
TiecGS2019(27)
TiecGS2019(25)
TiecGS2019(22)
TiecGS2019(21)
TiecGS2019(23)
TiecGS2019(24)
TiecGS2019(20)
TiecGS2019(5)
TiecGS2019(18)
TiecGS2019(19)
TiecGS2019(17)
TiecGS2019(16)
TiecGS2019(15)
TiecGS2019(14)
TiecGS2019(13)
TiecGS2019(8)
TiecGS2019(7)
TiecGS2019(6)jpg
TiecGS2019(4)
Countdown2019(8)
Countdown2019
Countdown2019(7)
Countdown2019(2)
Countdown2019(4)
Countdown2019(5)
Countdown2019(3)
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
mừng 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19

Ca đoàn chào đón Đức Giám Mục địa phận Arlington, Va

HinhLienCaDoan_9.2019
Đức Giám Mục địa phận Arlington, Va
IMG_8123
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
mừng 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40  40 Thanh Lap GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
mừng 40 năm thành lập GX, 9/15/19
mừng 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Easter2019
Easter 2019(3)
Easter2019(2)
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Tiệc bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
TiecGiangSinhCaDoan2018(72)
TiecGiangSinhCadoan2018(74)
TiecGiangSinhCaDoan2018(76)
TiecGiangSinhCaDoan2018(75)
TiecGiangSinhCaDoan2018(77)
TiecGiangSinhCaDoan2018(21)
TiecGiangSinhCaDoan2018(22)
TiecGiangSinhCaDoan2018(23)
TiecGiangSinhCaDoan2018(422
TiecGiangSinhCadoan2018
TiecGiangSinhCaDoan2018(30)
TiecGiangSinhCaDoan2018(28)
TiecGiangSinhCaDoan2018(25)
TiecGiangSinhCaDoan2018(29)
TiecGiangSinhCaDoan2018(32)
TiecGiangSinhCaDoan2018(31)
TiecGiangSinhCaDoan2018(33)
TiecGiangSinhCaDoan2018(35)
TiecGiangSinhCaDoan2018(36)
TiecGiangSinhCaDoan2018(34)
TiecGiangSinhCaDoan2018(37)
TiecGiangSinhCaDoan2018(38)
TiecGiangSinhCaDoan2018(39)
TiecGiangSinhCaDoan2018(40)
TiecGiangSinhCaDoan2018(42)
TiecGiangSinhCaDoan2018(41)
TiecGiangSinhCaDoan2018(43)
TiecGiangSinhCaDoan2018(44)
TiecGiangSinhCaDoan2018(45)
TiecGiangSinhCaDoan2018(47)
TiecGiangSinhCaDoan2018(48)
TiecGiangSinhCaDoan2018(49)
TiecGiangSinhCaDoan2018(50)
TiecGiangSinhCaDoan2018(51)
TiecGiangSinhCaDoan2018(52)
TiecGiangSinhCaDoan2018(53)
TiecGiangSinhCaDoan2018(54)
TiecGiangSinhCaDoan2018(55)
TiecGiangSinhCaDoan2018(56)
TiecGiangSinhCaDoan2018(57)
TiecGiangSinhCaDoan2018(58)
TiecGiangSinhCaDoan2018(59)
TiecGiangSinhCaDoan2018(60)
TiecGiangSinhCaDoan2018(61)
TiecGiangSinhCaDoan2018(62)
TiecGiangSinhCaDoan2018(63)
TiecGiangSinhCaDoan2018(64)
TiecGiangSinhCaDoan2018(65)
TiecGiangSinhCaDoan2018(66)
TiecGiangSinhCaDoan2018(67)
TiecGiangSinhCaDoan2018(68)
TiecGiangSinhCaDoan2018(70)
TiecGiangSinhCaDoan2018(69)
TiecGiangSinhCaDoan2018(71)
TiecGiangSinhCaDoan2018(422
TiecGiangSinhCaDoan2018(23)
TiecGiangSinhCaDoan2018(22)
TiecGiangSinhCaDoan2018(21)
TiecGiangSinhCaDoan2018(20)
TiecGiangSinhCaDoan2018(19)
TiecGiangSinhCaDoan2018(18)
TiecGiangSinhCaDoan2018(17)
TiecGiangSinhCaDoan2018(13)
TiecGiangSinhCaDoan2018(16)
TiecGiangSinhCaDoan2018(15)
TiecGiangSinhCaDoan2018(14)
TiecGiangSinhCaDoan2018(12)
TiecGiangSinhCaDoan2018(9)
TiecGiangSinhCaDoan2018(10)
TiecGiangSinhCaDoan2018(7)
TiecGiangSinhCaDoan2018(8)
TiecGiangSinhCaDoan2018(6)
TiecGiangSinhCaDoan2018(5)
TiecGiangSinhCaDoan(5)
TiecGiangSinhCaDoan(4)
TiecGiangSinhCaDoan2018(2)
TiecGiangSinhCaDoan2018(4)
DienNguyenGiangSinh2018
DienNguyenGiangSinh2018(4)
DienNguyenGiangSinh2018(2)
DienNguyen2018(10)
DamCuoiVicky&Tommy76
DamCuoiVicky&Tommy77
DamCuoiVicky&Tommy89
DamCuoiVicky&Tommy40
DamCuoiVicky&Tommy88
DamCuoiVicky&Tommy87
DamCuoiVicky&Tommy86
DamCuoiVicky&Tommy85
DamCuoiVicky&Tommy84
DamCuoiVicky&Tommy83
DamCuoiVicky&Tommy82
DamCuoiVicky&Tommy81
DamCuoiVicky&Tommy80
DamCuoiVicky&Tommy79
DamCuoiVicky&Tommy78
DamCuoiVicky&Tommy75
DamCuoiVicky&Tommy74
DamCuoiVicky&Tommy73
DamCuoiVicky&Tommy90
DamCuoiVicky&Tommy71
DamCuoiVicky&Tommy70
DamCuoiVicky&Tommy69
DamCuoiVicky&Tommy68
DamCuoiVicky&Tommy67
DamCuoiVicky&Tommy66
DamCuoiVicky&Tommy65
DamCuoiVicky&Tommy64
DamCuoiVicky&Tommy63
DamCuoiVicky&Tommy62
DamCuoiVicky&Tommy61
DamCuoiVicky&Tommy60
DamCuoiVicky&Tommy59
DamCuoiVicky&Tommy58
DamCuoiVicky&Tommy57
DamCuoiVicky&Tommy56
DamCuoiVicky&Tommy55
DamCuoiVicky&Tommy54
DamCuoiVicky&Tommy53
DamCuoiVicky&Tommy52
DamCuoiVicky&Tommy51
DamCuoiVicky&Tommy50
DamCuoiVicky&Tommy49
DamCuoiVicky&Tommy48
DamCuoiVicky&Tommy47
DamCuoiVicky&Tommy46
DamCuoiVicky&Tommy45
DamCuoiVicky&Tommy44
DamCuoiVicky&Tommy43
DamCuoiVicky&Tommy42
DamCuoiVicky&Tommy41
DamCuoiVicky&Tommy39
DamCuoiVicky&Tommy38
DamCuoiVicky&Tommy37
DamCuoiVicky&Tommy36
DamCuoiVicky&Tommy35
DamCuoiVicky&Tommy34
DamCuoiVicky&Tommy33
DamCuoiVicky&Tommy32
DamCuoiVicky&Tommy31
DamCuoiVicky&Tommy30
DamCuoiVicky&Tommy29
DamCuoiVicky&Tommy28
DamCuoiVicky&Tommy27
DamCuoiVicky&Tommy25
DamCuoiVicky&Tommy26
DamCuoiVicky&Tommy24
DamCuoiVicky&Tommy23
DamCuoiVicky&Tommy22
DamCuoiVicky&Tommy21
DamCuoiVicky&Tommy19
DamCuoiVicky&Tommy18
DamCuoiVicky&Tommy17
DamCuoiVicky&Tommy16
DamCuoiVicky&Tommy15
DamCuoiVicky&Vu
DamCuoiVicky&Vu(8)
DamCuoiVicky&Tommy91
DamCuoiVicky&Tommy92
DamCuoiVicky&Vu(7)
DamCuoiVicky&Vu(5)
DamCuoiVicky&Vu(4)
DamCuoiVicky&Vu(6)
DamCuoiVicky&Vu(3)
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018(2)
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
Bon Mang Ca Doan 2018
Bon Mang Ca Doan 2018
Bon Mang Ca Doan 2018
Bon Mang Ca Doan 2018
GiangSinh2018
GiangSinh2018
GiangSinh2018
GiangSinh2018
GiangSinh2018
GiangSinh2017
MungBonMang2017
Linh&SangWed,10-2017
MungBonMangCaDoan2016
tiecmungbonmang2018(2)jpg
tiecmungbonmang2018
tiecmungbonmang2018(2)jpg
tiecmungbonmang2018(3)jpg
GioTapHat-2014
GioTapHat-2014.jpg2
CaDoanGiuse