top of page
Image background for Thanh Ca Hang Tuan.gif
 CN12TN, Năm B, 6/23/24
Chủ đề:  Hãy vững vàng trong niềm tin

 NL: Ca Nhập Lễ 1   

Ca đoàn pdf, 

PC: 49,  TS: 1086

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Điệp Khúc Tung Tin Mừng Mùa Chay

Đáp Ca  CN12TN 

                       

    DL: Thân Lúa Miến

Ca đoàn pdf,

  PC: 322,  TS: 2109

       HL: Cho Con Thấy Chúa

Ca đoàn pdf,

PC: x  TS: ?
 KL: Khúc Ca Tạ Lễ

Ca đoàn pdf,

PC: 785 ,  TS: 4031
bottom of page