top of page

Bài Hát Lễ Hôn Phối

 

NL: Trước Bàn Thờ

 Ca đoàn pdf    Violin 1&2 pdf   

 Thánh Vịnh Đáp Ca

                DL: Tình Yêu Dâng Cha                      

 Ca đoàn pdf  Violin 1&2 pdf  


 HL: Kinh Cầu Tình Yêu    

 Ca đoàn pdf    Violin 1&2 pdf 

Lời Kinh Dâng Mẹ(solo)  

Ca đoàn pdf  Violin1 pdf 


            KL: Từ Đây Có Nhau               

 Ca đoàn pdf    Violin 1&2 pdf 

bottom of page