Bài Hát Lễ Hôn Phối

 NL: Trước Bàn Thờ

 Ca đoàn pdf  Ca trưởng pdf   Violin 1&2 pdf   Violin 3 pdf 

 Thánh Vịnh Đáp Ca

 DL: Tình Yêu Dâng Cha                      

 Ca đoàn pdf  Ca trưởng pdf   Violin 1&2 pdf   Violin 3 pdf


 HL: Kinh Cầu Tình Yêu    

 Ca đoàn pdf  Ca trưởng pdf   Violin 1&2 pdf   Violin 3 pdf  

Cầu Cho Cha Mẹ

Ca đoàn pdf 

Lời Kinh Dâng Mẹ(solo)  

Ca đoàn pdf Ca trưởng pdf  Violin1 pdf  Violin2 pdf Violin3 pdf


 KL: Diễm Tình Ca 3                

 Ca đoàn pdf  Ca trưởng pdf   Violin 1&2 pdf   Violin 3 pdf