Các bài hát Lễ Thành Hôn

 NL: Trước Bàn Thờ

 Ca đoàn pdf  Ca trưởng pdf   Violin 1&2 pdf   Violin 3 pdf 

 Thánh Vịnh Đáp Ca

 DL: Tình yêu dâng Cha                      

 Ca đoàn pdf  Ca trưởng pdf   Violin 1&2 pdf   Violin 3 pdf


 HL: Kinh cầu tình yêu    

 Ca đoàn pdf  Ca trưởng pdf   Violin 1&2 pdf   Violin 3 pdf  

Dâng mình cho Đức Mẹ: Lời kinh dâng Mẹ(solo)  

Ca đoàn pdf Ca trưởng pdf  Violin1 pdf  Violin2 pdf Violin3 pdf


 KL: Diễm tình ca 3                

 Ca đoàn pdf  Ca trưởng pdf   Violin 1&2 pdf   Violin 3 pdf